Забрањена злоупотреба мобилних телефона

Због досадашњег лошег искуства, и спорадичних појава које још увијек нису узеле великог маха, руководство ове Школе изражава спремност и одлучности да се сузбију лоше намјере појединих ученика или група према другим ученицима, наставницима и другим запосленим лицима у овој Школи. У задње вријеме је посебно присутна појава употребе и злоупотребе мобилних телефона и других сличних уређаја, чиме се крши прописана регулатива, која ово третира као тежу повреду дужности ученика. 

Законом о основном васпитању и образовању и Етичким кодексом за раднике и ученике основних школа Републике Српске, школским Статутом, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, Кодексом о понашању ученика и Правилником о кућном реду Основне школе „Свети Сава“ Брод регулише се употреба и злоупотреба мобилних телефона и сличних уређаја, из чега произилази важећи и обавезујући обједињен став, који гласи:

За вријеме наставе забрањено је приказивање, употреба и злоупотреба мобилних телефона и уређаја који имају сличне могућности, затим снимање видео материјала за вријеме боравка у школи, као и јавна дистрибуција тих материјала.

Кршење ове регулативе сматра се ТЕЖОМ ПОВРЕДОМ ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА.

На основу упоришта у поменутој регулативи, Наставничко вијеће и Савјет родитеља ове Школе већ раније су донијели усаглашене одлуке да се, у случају непоштовања ове регулативе, мобилни или слични уређаји који се, као приказани уоче код ученика за вријеме наставе, одузимају од стране наставника или других службених лица Школе. Одузети уређаји ће се вратити родитељима уз уручење Рјешења о изрицању васпитно-дисциплинске мјере, која је предвиђена за теже повреде дужности ученика.

Ово има за циљ да се, на основу прописане регулативе, спречавањем употребе поменутих уређаја сузбије било какав вид узнемиравања радника или других ученика ове Школе. Узнемиравањем се сматра свако непримјерено понашање или дјеловање према другим лицима, са циљем повреде личног достојанства и ометања у обављању радних задатака, што се злоупотребом ових уређаја неколико пута и десило.

Наставници ће, убудуће, сходно својим процјенама, на својим часовима предузимати дозвољене мјере у циљу спречавања ових појава или намјера. То подразумијева да се, по захтјеву наставника са клупа у торбе уклањају сви непотребни садржаји за које наставник процијени да нису потребни за тај.

Ово подразумијева и право наставника да се, приликом писмених провјера знања, сви остали садржаји испод клупе ставе у торбе, а торбе одложе у један дио учионице, да не би оптерећивали ученике приликом израде писмених провјера знања. Током писмених провјера знања на клупама могу бити само наставна помагала која наставник одобри. Сви недозвољени садржаји ће бити одузети и враћени родитељима на начин како је то у претходном дијелу текста већ образложено.

Наставник је искључиво одговоран за организацију рада на свом часу, и обавезан је да примјеном дозвољених мјера сузбије намјеру или покушај ометања осталих ученика у обављању својих радних задатака, или угрожавања личног достојанства, или достојанства било ког ученика.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *